03 1010, 03 2204-0 und 41 1144-9 am Kohlehochbunker